ทีมผู้บริหาร

 • นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ

  นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ

  นางนฤมล ฉัตรตะวัน

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
 • นายชลธี สมบัติมาก

  นายชลธี สมบัติมาก

  ผู้อำนวยการโครงการอาวุโส