ตลาดที่เราครอบคลุม

วิศวกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรของสเตรกา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและบริหารโครงการด้วย ประสบการณ์อันล้ำเลิศ สำหรับ HDD ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงการเชิงพาณิชย์จากประสบการณ์ที่สะสมมา เราสามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวข้อจำกัดต่างๆ ในสังคมและภูมิประเทศ

Engineering and Infrastructure

น้ำมันและก๊าซ

บุคคลากรที่มีประสบการณ์ของเรา ผู้จัดการโครงการ, วิศวกร และผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการพร้อมที่จะให้บริการใน อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ สเตรกา มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยและเอเซียแปซิฟิค จากกระบวนการการประเมินผลงานของโครงการ, การวางแผน และการดำเนินงาน เราสามารถยืนยันได้ว่า สเตรกา มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ท้าทายได้อย่างสมบูรณ์

Oil and Gas

พลังงานและ
การสื่อสารโทรคมนาคม

พลังงานและการสื่อสารโทรคมนาคม ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังขยายตัว และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต้องเผชิญกับข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสิ่งที่ท้าทายคือการติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟ้า และสายโทรคมนาคม สเตรกาอยู่ในตำแหน่งที่ตอบสนองในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงโดยการใช้เทคโนโลยี HDD และวิธีการขุดที่กระทบต่อสังคมและภูมิประเทศน้อยที่สุด

Power and Telecommunications

น้ำและน้ำเสีย

น้ำและน้ำเสีย สเตรกา มีความสามารถในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับลูกค้าจากนิคมอุตลาหกรรมไปยังชุมชนและภูมิภาคในประเทศ เราสามารถออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโนยี HDD ของเราทำให้สามารถใช้งานได้โดยมีผลกระทบต่อสังคมน้อยทีสุด

Water and Waste Water