PERFORMANCE
SUSTAINABILITY
& RELIABILITY
       วิสัยทัศน์       

E.P.C.F เป็นการให้บริการแบบครบวงจร คือ การให้บริการทางด้านวิศวกรรม, การวางแผนด้านจัดซื้อจัดจ้าง, การบริการ ด้านก่อสร้าง และบริการทางด้านการเงิน ด้วยการบริหารงานวิศวกรรม แบบมืออาชีพ

       ค่านิยมหลักขององค์กร       

1. ความซื้อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของ บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ของเราด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม และด้วยความมุ่งมั่นของเรามีผลให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า

2. บุคคลากรของบริษัท เราสร้างทีมงานโดยมุ่งเน้นในการนำผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้มีความหลากหลาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลากร, สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

3. คำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทฯ รวมถึง ต้นทุนจากลูกค้าด้วยเช่นกัน